Lähdekallion ystävät ry:n tietosuojaseloste

Olemme sitoutuneet EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen (2016/679 “GDPR”) noudattamiseen.

Asetuksen tarkoituksena on lisätä yksilön oikeuksia omien henkilötietojensa hallinnassa ja käsittelyssä.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Lähdekallion ystävät ryc/o ESKL, Raatimiehenkatu 1353100 Lappeenranta.

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Outi Heinola
Lähdekallion ystävät ryc/o ESKL,
Raatimiehenkatu 1353100 Lappeenranta.

2. Rekisteröidyt
Lähdekallion ystävät ry pitää rekisteriä jäsenistään jäsenyyden ajan.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään jäsenkirjeiden ja yhdistyksen tiedotteiden postittamiseen. Peruste tietojen tallentamiseen: Jäsenyyteen perustuva oikeutettu etu.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Rekisterissä talletetaan jäsenten itse antamia yhteystietoja. nimi, osoite ja tai mahdollinen sähköposti mahdollinen puhelinnumero  ja jäsenmaksutiedot.

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä yllä esitettyyn osoitteeseen.
TarkastusoikeusRekisteröity voi osaltaan tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Tietojen tarkistuspyyntö tulee osoittaa Lähdekallion ystävät ry:n sihteerille kirjallisesti.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Rekisteritietojen korjaamisvaatimus on toimitettava kirjallisena Lähdekallion ystävät ry:n sihteerille.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto ja ATK:lla käsiteltävät tiedot muistitikulla säilytetään lukitussa huoneistossa.

8. Henkilötietojen käsittelijät
Jäsentietoja käsittelee yhdistyksen sihteeri jäsenkirjeen lähettämisen sekä jäsenmaksun tarkastamisen yhteydessä.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Lähdekallion hallitus 28.4.2018